Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Sài Gòn được hình thành và trải qua quá trình phát triển
như sau:

–  Ngày 23.7.1999, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Giấy phép đầu tư số 98/GP-HCM v/v thành lập Công ty Liên doanh Xây dựng Điện Sài Gòn. Các bên liên doanh gồm Công ty VÁV UNION KFT của Hungary, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và Công ty TNHH Xây dựng Điện Thương mại Phương Đông đại diện cho bên liên doanh phía Việt Nam.

–  Ngày 13.3.2002, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UB chuẩn y việc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty VÁV UNION KFT trong Công ty Liên doanh Xây dựng Điện Sài Gòn cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và Công ty TNHH Xây dựng Điện Thương mại Phương Đông theo Hợp đồng chuyển nhượng ký giữa CTY VÁV UNION KFT với Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và Công ty TNHH Xây dựng Điện Thương mại Phương Đông ngày 25/9/2001 đồng thời chuyển hình thức đầu tư của Công ty Liên doanh Xây dựng Điện Sài Gòn thành doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam; chấm dứt hiệu lực pháp lý của Giấy phép đầu tư số 98/GP-HCM ngày 23.7.1999 của UBND TPHCM.

– Ngày 29/8/2002, với vốn điều lệ 13.2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng – Điện Sài Gòn (gọi tắt là Sinvesco) được thành lập dựa trên:

+  Quyếtđịnh số 632/QĐ-HĐQT ngày 19/8/2002 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn v/v phê duyệt 04  đơn vị (trực thuộc TCty Địa ốc Sài Gòn) gồm:

·           Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (bao gồm Công ty Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn)

·           Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà

·           Công ty Xây dựng và Kinh doanh Nhà Chợ Lớn

·           Công ty Xây dựng và Kinh doanh Nhà Cần Giờ

đượctham gia góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư – Xây dựng – Điện Sài Gòn

+  CV số 354/02-ĐTKD ngày 08/08/2002 của Cty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà v/v Mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư – Xây dựng – Điện Sài Gòn

+ Quyết định số 10/QĐ-2002 ngày 03/08/2002 của HĐQT Cty TNHH XD TM Tân Tạo v/v tham gia góp vốn vào Công ty CP Đầu tư – Xây dựng – Điện Sài Gòn

+  Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 14/08/2002 của Cty TNHH XD Điện TM Phương Đông v/v tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư – Xây dựng – Điện Sài Gòn

+ Biên bản họp Hội đồng thành viên số 07/BB ngày 14/08/2002 của Cty TNHH TM Him Lam v/v tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư – Xây dựng – Điện Sài Gòn

+  Quyết định số 10/QĐ-TC ngày 03/08/2002 của HĐTV Cty TNHH XD Song Ngọc v/v tham gia góp vốn vào Công ty CP Đầu tư – Xây dựng – Điện Sài Gòn

– Ngày 18/01/2008, Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ công nhận việc hoàn thành góp vốn bổ sung của các cổ đông. Theo đó, vốn điều lệ Công ty được tăng lên thành 50 tỷ đồng.

– Ngày 26/5/2009, Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ chấp thuận tăng vốn điều lệ Công ty thành 100 tỷ đồng.

–  Ngày 19/9/2013, Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ. Trong đó, tên Công ty được đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Sài Gòn (tên gọi tắt vẫn là Sinvesco).