HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

    Ông Trần Văn Tĩnh – Chủ tịch

     Ông Lý Chính Đức – Phó Chủ tịch thường trực

     Ông Lâm Trúc Nhỏ – Phó Chủ tịch

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

    Ông Lại Hiền Hải – Tổng Giám Đốc

     Ông Nguyễn Hữu Tiến – Phó Tổng Giám Đốc