Bất động sản

     Về bất động sản, Sinvesco hoạt động trên hai lĩnh vực là Kinh doanh bất động sản và Kinh doanh dịch vụ bất động sản. Cụ thể như sau:

       –    Kinh doanh bất động sản: Kinh doanh nhà ở và các loại bất động sản khác.

       –    Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Môi giới, Định giá, Lập và quản lý sàn giao dịch, Quản lý, quảng cáo và tư vấn đấu giá bất động sản